ജനുവരി 18 നു് ബാംഗ്ലൂർ ജെ. പീ നഗറിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യഓയെസ്സിൽ സ്വ. മ. കയിൽ നിന്നുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നു.
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ indiaos.in ൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

Kannan VM(@kannan ) will be sharing his experience migrating Janayugam daily's daily operations from proprietary to free software at KDE Conf 2020.

2019 was a significant year for Malayalam computing. Read our year in a review for 2019 from our blog.

blog.smc.org.in/smc-year-in-a-

Wishing you a happy new year, on behalf of everybody at SMC.

കെ.ഡി.ഇ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ :

wiki.smc.org.in/KDE#Translatho

For the past one and half years, we have been documenting malayalam computing efforts in our monthly.

It is an ongoing effort. Read our activity rich October monthly from here: blog.smc.org.in/smc-monthly-re

FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).