هزاران شهر یا روستا در ایران افغانستان نیاز به مشارکت در رسم خیابان و جاده دارند.

جمعه ۱۷ بهمن در دومین جلسه «ساعتِ نقشه‌کشی» با شیوه رسم جاده آشنا شده و قدری در بهبود نقشه آزاد مشارکت می‌کنیم.

برای حضور در جلسه مجازی «ساعتِ نقشه‌کشی۲» از نشانی زیر استفاده کنید.

osmvideo.cloud68.co/user/mos-t

جلسه ساعت ۱۱ به وقت تهران و ۱۲ به وقت کابل شروع خواهد شد و مدت آن حدود یک ساعت خواهد بود.

فیلم بخش اول (ارائه) این جلسه را می‌توانید در نشانی زیر بر روی مشاهده کنید.

peertube.social/videos/watch/4

Follow

در بخش دوم و سوم، به صورت عملی اقدام به رسم و ویرایش جاده و خیابان در می‌کنیم. فیلم‌های این دو بخش را در این نشانی ها ببینید:

peertube.social/videos/watch/3

peertube.social/videos/watch/a

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).