Follow

تولید چه محتوایی را توسط آزادان مناسب می‌دانید؟

@azad_on_com
محتواهایی که کاربرد عمومی داشته باشند، به طور مثال در سطح وب نمونه فاکتور به زبان فارسی در قالب ماکروسافت اسکل وجود دارد ولی در قالب آزاد وجود ندارد در صورتی که قالب آزاد هم در آفیس و هم در نرم افزارهای آزاد به درستی نمایش داده می‌شود.

@azad_on_com
آگاهی از نرم‌افزار آزاد و استفاده از سیستم عامل آزاد برای عموم.

Sign in to participate in the conversation
FLOSS.social

For people who care about, support, or build Free, Libre, and Open Source Software (FLOSS).